Meld een probleem in de beveiliging van Sportlink

Bij Sportlink vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar security@sportlink.com.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Report a problem in Sportlink's security

At Sportlink we find the security of our systems very important. Despite our concern for the security of our systems, there may still be a weak spot.

If you have found a weak spot in one of our systems, please let us know so that we can take measures as quickly as possible. We would like to work with you to better protect our customers and our systems.

We ask you:

 • Email your findings to security@sportlink.com;
 • Not to abuse the problem by, for example, downloading more data than is necessary to demonstrate the leak or viewing, deleting or modifying third-party data;
 • Not sharing the problem with others until it is resolved and deleting all confidential data obtained from the leak immediately after closing the leak;
 • Not to use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or third-party applications;
 • And Provide sufficient information to reproduce the problem so that we can resolve it as quickly as possible. Typically, the IP address or URL of the affected system and a description of the vulnerability are sufficient, but more complex vulnerabilities may require more.

What we promise:

 • We will respond to your report within 3 days with our assessment of the report and an expected date for a solution
 • If you have complied with the above conditions, we will not take legal action against you regarding the report
 • We will treat your report confidentially and will not share your personal information with third parties without your permission, unless this is necessary to comply with a legal obligation. Reporting under a pseudonym is possible,
 • We will keep you informed of the progress of solving the problem, In reporting about the reported problem, we will, if you wish, mention your name as the discoverer, and
 • As a thank you for your help, we offer a reward for every report of a security problem unknown to us.
 • We determine the size of the reward based on the severity of the leak and the quality of the report, with a minimum of a €50 voucher.

We strive to resolve all problems as quickly as possible.